Accés a la Universitat

Ja saps que per poder accedir als estudis universitaris cal haver superat la Prova d'Accés a la Universitat, també coneguda com Selectivitat. Com que hi ha estudis que presenten limitació de places, haver superat aquesta PAU ja no t'assegura ser admès a un determinat estudi, i per això aquest procés de la Selectivitat s'ha estructurat en dues fases distintes. 

     - Fase General: és obligatòria per a tot l'alumnat, té validesa indefinida i és indispensable per accedir a qualsevol estudi universitari. Aquesta fase consta de proves sobre Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Llengua estrangera, Història de la filosofia o Història d'Espanya i una matèria de modalitat de segon de batxillerat a triar per l'alumne/a.

     - Fase Específica: és voluntària i té per finalitat calcular la nota d'admissió de l'alumnat pels casos d'estudis amb limitació de places. Realitzar aquesta fase permetrà a l'alumne pujar un màxim de 4 punts la seva nota. Les qualificacions obtingudes en les matèries d'aquesta fase tenen validesa només pels dos cursos acadèmics següents.

Tant a una fase com a l'altra, s'oferiran dues opcions de cada prova i cada alumne/a n'haurà de triar una. 

 

Nota d'Accés i Nota d'Admissió

Per tot això, cal diferenciar clarament el que s'anomena Nota d'Accés de la Nota d'Admissió. 

     - La Nota d'Accés es calcula sumant el 60% de la nota mitjana del batxillerat i el 40% de la qualificació obtinguda a la Fase General de la Selectivitat (sempre que aquesta sigui superior a 4). Aquesta Nota d'Accés es considera aprovada a partir d'un 5 i la nota màxima pot ser un 10. Aquells que tragueu un 5 o més d'aquesta nota podreu entrar en tots els estudis que no tinguin limitació de places. 

     - La Nota d'Admissió és la que incorpora les qualificacions obtingudes a la fase específica, però només en el cas que aquestes estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de Grau que es vol cursar. D'aquestes assignatures de la fase específica només conten les dues més altes i es multipliquen per un coeficient que s'anomena paràmetre de ponderació (concepte explicat més avall). Per tant, la Nota d'Admissió és la suma de la Nota d'Accés més la qualificació de les dues matèries de modalitat multiplicades pels seus respectius paràmetres de ponderació. 

 

Paràmetres de Ponderació

Com t'hem explicat anteriorment, per calcular la Nota d'Admissió cal conèixer els paràmetres de ponderació corresponents a les matèries de les quals l'alumne s'ha examinat a la Fase Específica. Aquests Paràmetres poden ser 0'1 o 0'2 en funció d'uns criteris que estableix cada universitat, per tant, a l'hora de calcular la Nota d'Admissió, caldrà que coneguis quin valor atorga la universitat en què vols entrar a les dues assignatures de modalitat de la Fase Específica, en funció també de la titulació que hagis escollit. Si tens intenció d'estudiar a la UIB, a continuació et deixem un enllaç als paràmetres de ponderació d'aquesta universitat:

http://estudis.uib.cat/grau/acces/parametres/

 

Altres vies d'accés

A part de la Selectivitat, hi ha altres vies d'accés a la universitat per a persones que no han cursat el batxillerat, persones que cursaren altres estudis anteriorment, persones d'altres països, etc. A continuació et mostrem un enllaç on podràs trobar informació general sobre aquestes proves:

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/index.html